Triển khai thực hiện Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công

Ngày 12/7/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 48/2023/TT-BTC về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/8/2023).

Theo đó, tại Điều 1 Thông tư 48/2023/TT-BTC quy định các loại tài sản công cập nhật thông tin vào Phần mềm bao gồm: Tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm theo quy định tại Thông tư 48/2023/TT-BTC không áp dụng đối với tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

Thông tư số 48/2023/TT-BTC nêu rõ, Phần mềm do Bộ Tài chính xây dựng nhằm ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ Bộ Tài chính, các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc số hoá quá trình báo cáo kê khai tài sản công, gồm: Tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng thời giúp theo dõi tình hình biến động (tăng, giảm, thay đổi thông tin); tình hình khai thác, xử lý các loại tài sản công phải báo cáo kê khai vào Phần mềm; kết xuất Báo cáo về tài sản công theo quy định của pháp luật; Tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trong phạm vi cả nước, từng Bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án, đơn vị chủ trì quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân để hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Thông tư 48/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng quy định rõ việc duyệt dữ liệu trên Phần mềm: Chậm nhất là 07 ngày làm việc, kể từ ngày dữ liệu được nhập vào Phần mềm và cơ quan Tài chính các Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính nhận được báo cáo kê khai của cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án, đơn vị chủ trì quản lý tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân, cán bộ quản lý có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu dữ liệu giữa báo cáo kê khai và dữ liệu đã nhập vào Phần mềm để thực hiện duyệt dữ liệu đối với: Tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án là đất, nhà, xe ô tô hoặc tài sản cố định khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản; Các tài sản trong từng Quyết định tịch thu hoặc Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân. Đối với tài sản không thuộc phạm vi quy định nêu trên, sau khi cán bộ sử dụng nhập dữ liệu vào Phần mềm thành công thì mọi thông tin về tài sản là dữ liệu chính thức, không phải thực hiện duyệt dữ liệu đối với các tài sản này.

Ảnh minh họa: Phần mềm quản lý tài sản công tỉnh Bắc Kạn

Đồng thời, Thông tư 48/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khi kết nối dữ liệu vào Phần mềm phải tuân thủ nguyên tắc tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, các quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin./.

BTV

Ngọc Vân

DMCA.com Protection Status