TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC VÀ VIỆC THỰC HIỆN TTHC

Mọi cá nhân, tổ chức có quyền phản ánh, kiến nghị về TTHC và việc thực hiện TTHC

CÁCH THỨC PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ
– Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Tài chính: Số 11 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
– Số điện thoại đường dây nóng của UBND tỉnh: 02093.871.743

– Số điện thoại đường dây nóng của Sở Tài chính: 02093.870.540
– Địa chỉ hòm thư điện tử: sotaichinh@backan.gov.vn
– Truy cập vào địa chỉ: https://dichvucong.backan.gov.vn 
CHÚ Ý: KHÔNG TIẾP NHẬN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO