Thông tin liên hệ cán bộ

I. Ban Giám đốc:

       1. Bà Hoàng Thị Hằng – Giám đốc Sở

       2. Bà Nông Thị Hiền – Phó Giám đốc

       3. Ông Nguyễn Văn Sơn  – Phó Giám đốc

II. Các phòng chuyên môn: gồm 6 phòng chuyên môn

1. Văn phòng sở:

            Ông:Hà Sỹ Dũng – Chánh Văn phòng

            Bà: Nguyễn Thị Mai Long – Phó Chánh Văn phòng

2. Phòng Quản lý ngân sách:

           Bà: Đinh Thị Nguyệt Anh – Trường phòng

           Bà: Cao Thị Quỳnh Hoa – Phó Trưởng phòng

3. Phòng Tài chính – Hành chính sự nghiệp:

           Bà: Phạm Thị Chuyên –  Trưởng phòng

 

4. Phòng Đầu tư:

            Bà Nguyễn Thị Dung – Trưởng phòng

5. Phòng Tài chính Doanh nghiệp – Giá, Công sản:

          Ông Nguyễn Quang Minh – Phó Trưởng phòng

          Bà Nguyễn Thùy Dung – Phó Trưởng phòng

6. Thanh Tra Sở:

         Ông: Nông Bảo Trung – Chánh Thanh tra

         Bà  Đặng Thị Thu – Phó Chánh Thanh tra