SỞ TÀI CHÍNH THAM MƯU, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN, THI HÀNH LUẬT GIÁ 2023

Ngày 26/10/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1250/QĐ-TTg về triển khai việc xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giá 2023. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã giao Sở Tài chính chủ động nghiên cứu Luật Giá 2023, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, triển khai thực hiện, thi hành Luật Giá 2023 theo nội dung chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh, ngày 16/01/2024, Sở Tài chính đã có Công văn số 105/STC-QLG&TCDN tham mưu văn bản cho UBND Tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn việc triển khai, thực hiện Luật Giá 2023.

Ảnh: Triển khai thực hiện Luật Giá 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Theo đó, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, phổ biến Luật Giá và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật được ban hành. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Luật Giá 2023 thực hiện rà soát, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến Luật Giá (gồm các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh) thuộc thẩm quyền của tỉnh. Trên cơ sở kết quả thực hiện, các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện, có báo cáo tổng hợp kèm Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến Luật Giá gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh.

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức đánh giá về nhu cầu thực hiện thẩm định giá Nhà nước tại cơ quan, đơn vị; rà soát năng lực chuyên môn nghiệp vụ về thẩm định giá của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị đã được bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng thẩm định giá Nhà nước và xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng thẩm định giá Nhà nước theo tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần tăng cường công tác phối hợp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường; trong thực thi nhiệm vụ công tác quản lý, điều hành giá, thẩm định giá thuộc thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định tại Chương V Luật Giá và các quy định pháp luật khác có liên quan./.

BTV

Trần Hồng Linh

DMCA.com Protection Status