SỞ TÀI CHÍNH BẮC KẠN KIỂM TRA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH

Trong những năm qua, nhiều quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước được thành lập và hoạt động, góp phần tích cực trong huy động nguồn lực tài chính của xã hội, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và cùng với ngân sách nhà nước giải quyết tốt hơn một số nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác quản lý nhà nước đối với các quỹ tài chính ngoài NSNN vẫn còn nhiều hạn chế làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của các quỹ. Để chấn chỉnh những hạn chế, phát huy hiệu quả của các quỹ tài chính ngoài NSNN trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở Tài chính tại Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 về việc ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính – ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Theo đó, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-STC ngày 28/4/2022 về việc kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 đến nay.

Đồng chí Hoàng Thị Hằng – Giám đốc Sở có ý kiến tại UBND thành phố Bắc Kạn

Thực hiện Kế hoạch, từ ngày 16/5/2022 đến ngày 21/5/2022, Sở Tài chính đã tổ chức kiểm tra tại 08 huyện, thành phố với các nội dung như: Các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay không, có Quy chế hoạt động và quản lý Quỹ hay không; Đối tượng phục vụ; Mục tiêu, nhiệm vụ; Nguồn kinh phí hoạt động; Kết quả thu – chi Quỹ,…

Kết quả kiểm tra cho thấy: Phần lớn các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách không cung cấp được Quyết định thành lập, quy chế hoạt động và quản lý Quỹ; một số Quỹ có mục tiêu, nhiệm vụ chi còn chồng chéo, trùng lặp; một số Quỹ hoạt động không hiệu quả, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, quản lý còn lỏng lẻo, sử dụng kinh phí chưa đúng quy định; chế độ báo cáo còn chưa đầy đủ,…

Ảnh: Đoàn kiểm tra của Sở Tài chính làm việc với kế toán Quỹ TC ngoài NSNN

Kết quả kiểm tra là cơ sở cho Sở Tài chính báo cáo và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động của Quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước như: Rà soát các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có cùng mục tiêu, cơ chế và mô hình quản lý để từng bước sáp nhập các Quỹ; Tập trung một số quỹ nhân đạo, từ thiện về một đầu mối và quy định rõ ràng các đối tượng, phương thức hỗ trợ; Giải thể các Quỹ hoạt động kém hiệu quả, lãng phí nguồn lực; Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động và việc chấp hành pháp luật của các Quỹ tài chính ngoài ngân sách, bảo đảm nguồn lực tài chính nhà nước được quản lý, sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch; Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tài chính hàng năm; công khai rộng rãi hoạt động của các Quỹ tài chính ngoài ngân sách theo quy định;… Từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động, tính độc lập, bền vững của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, đồng thời huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính trong xã hội, nhằm thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội của địa phương./.

BTV

Quỳnh Hoa

DMCA.com Protection Status