Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 về việc phê duyệt Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Để có cơ sở trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Bảng giá tính thuế tài nguyên, ngày 18/10/2023 Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số 209/QĐ-STC về việc thành lập Đoàn khảo sát giá tài nguyên làm cơ sở xây dựng bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Ảnh: Đoàn khảo sát giá chụp tại cơ sở sản xuất gỗ bóc

Theo đề nghị của Sở Tài chính, ngày 29/12/2023, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2556/QĐ-UBND về việc phê duyệt Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Ảnh: Đoàn khảo sát giá chụp tại cơ sở sản xuất gỗ bóc

Ban hành kèm theo Quyết định này là Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh, gồm: Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại; Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại; Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên; Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên.

Theo Quyết định, khi giá bán trên thị trường các loại tài nguyên nêu trong Quyết định này có biến động từ 20% trở lên hoặc phát sinh các loại tài nguyên mới chưa có trong Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, căn cứ quy định hiện hành, trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Sở Tài chính có trách nhiệm xem xét, trình UBND tỉnh Bắc Kạn điều chỉnh, bổ sung giá tính thuế tài nguyên năm 2024 theo đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024 và thay thế Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

Tài liệu gửi kèm:

BTV

Mã Chừng

DMCA.com Protection Status