PHIÊN HỌP MỞ RỘNG THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH VỀ CÁC TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH TẠI KỲ HỌP THỨ SÁU HĐND TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

Sáng ngày 29/11/2021, HĐND Tỉnh tổ chức Phiên họp tháng 11 (mở rộng) để chuẩn bị kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự phiên họp có Thường trực HĐND Tỉnh, Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các Sở, Lãnh đạo UBND Tỉnh và đại diện các Sở, ban, ngành của tỉnh. Bà Hoàng Thị Hằng, Giám đốc Sở Tài chính và Lãnh đạo các phòng chuyên môn đã tham dự phiên họp.

Phiên họp đã tập trung thảo luận, cho ý kiến và thông qua các nội dung trình tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các nội dung thuộc nhiệm vụ chuyên môn của Sở Tài chính đã được các đại biểu cho ý kiến thảo luận, bao gồm: Dự thảo nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Bắc Kạn; Dự thảo nghị quyết quy định nội dung và mức chi đặc thù từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;  Dự thảo Nghị quyết quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Dự thảo Nghị quyết quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022; Dự thảo Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn; Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2022.

Ảnh: Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 11 (mở rộng)

Kết luận Phiên họp, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất các nội dung do các cơ quan trình. Tuy nhiên, một số nội dung cần được rà soát, xem xét kỹ lưỡng đảm bảo tính chính xác về số liệu và cơ sở, căn cứ pháp lý. Đồng chí Phương Thị Thanh đề nghị UBND tỉnh, các ngành liên quan tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với các Ban HĐND tỉnh thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

BTV

Trần Hồng Linh

DMCA.com Protection Status