LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH BẮC KẠN

Thứ 6
( 04-09-2020 )
3222/TU. V/v dự họp 7h30 tại Các Ban XD Đảng Đ/c Hằng PGD, Phòng tài chính Đầu tư, Xe 97A-003.76
Thứ 5
( 03-09-2020 )
315/GM-UBND. V/v dự họp 9h00 tại UBND tỉnh Đ/c Hằng PGD, Phòng tài chính, Đầu tư, Xe 97A-003.76
312/GM-UBND. V/v dự họp 8h00 tại UBND tỉnh Đ/c Hằng PGD. Phòng tài chính Đầu tư, Xe 97A-003.76