Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 798/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 02/KH-STC ngày 14/01/2022 của Sở Tài chính về triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022. Sở Tài chính ban hành Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính (TTHC) và giải quyết TTHC năm 2022 chi tiết theo file đính kèm:

DMCA.com Protection Status