Kế hoạch số 97/KH-LĐLD ngày 09/11/2021 về Thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ ba (khóa XII) về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025

chi tiết theo file đính kèm:

DMCA.com Protection Status