Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2022 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm giai đoạn 2022 -2024

Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị, địa phương đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021, xây dựng dự toán NSNN năm 2022 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2022-2024 như sau:

Hồ sơ gửi kèm:

DMCA.com Protection Status