Hệ thống văn bản

STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu nội dung Cơ quan ban hành Ngày ban hành Download
1 48/2022/TT-BTC Thông tư 48/2022/TT-BTC ngày 03/8/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Tài chính 03-08-2022 +48_2022_TT-BTC.pdf
2 47/2022/TT-BTC Thông tư 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025. Bộ Tài chính 29-07-2022 +47-2022-TT-BTC.pdf
3 33/2022/TT-BTC Thông tư 33/2022/TT-BTC ngày 9/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫ việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước Bộ Tài chính 09-06-2022 +33_2022_TT_BTc.pdf
4 36/2022/TT-BTC Thông tư 36/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận. Bộ Tài chính 16-06-2022 +36_2022_TT_BTC.pdf
5 37/2022/TT-BTC Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22/6/2022 của Bộ Tài chính sử đổi, bổ sung khoản 9 và mẫu số 1 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí Bộ Tài chính 22-06-2022 +37_2022_TT-BTC.pdf
6 18/2022/QĐ-UBND Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn Ủy ban tỉnh Bắc Kạn 27-05-2022 +18-QD_STC-ve-CN-va-NV-cua-STC.pdf
7 86/QĐ-STC Quyết định số 86/QĐ-STC Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Sở Tài chính Khác 13-06-2022 +86_QD_STC-ve-CN-Nhiem-vu-cua-STC.pdf
8 73/QĐ-STC Công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài chính Bắc Kạn Khác 17-05-2022 +73_QD_STC-1.pdf
9 02/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 HĐND tỉnh Bắc Kạn 27-04-2022 +02_NQ_2022.pdf
10 107/2021/TT-BTC Thông tư 107/2021/TT-BTC ngày 03/12/2021 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Bộ Tài chính 03-12-2021 +107-2021-TT-BTC.pdf
11 112/2021/TT-BTC Thông tư 112/2021/TT-BTC ngày 15/12/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản Bộ Tài chính 15-12-2021 +112-2021-TT-BTC.pdf
12 88/2021/TT-BTC Thông tư 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh Bộ Tài chính 11-10-2021 +88-2021-TT-BTC.pdf
13 97/KH-LĐLĐ Kế hoach số 97/KH-LĐLĐ ngày 09/11/2021 về Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba (khóa XII) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025 Khác 09-11-2021 +97_KH_LDLD.pdf
14 11/10/2021 Thông tư số 89/2021_TT-BTc ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước Bộ Tài chính 29-10-2021 +89_TT_2021_TT-BTC.pdf
15 850/QĐ-BTC Quyết định sô 850/QĐ-BTC ngày 22/9/2021 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hạ tầng truyền thông thống nhất ngành tài chính Bộ Tài chính 22-09-2021 +1850-QĐ.pdf
16 5315/UBND-TH Văn bản 5315/UBND-TH ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật, mức giá dự toán và một số yêu cầu trong quá trình tự mua sắm tập trung năm 2021 đối với máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, máy photocopy Ủy ban tỉnh Bắc Kạn 16-08-2021 +Van-ban-so-5315-cua-UBND-tinh-huong-dan-MSTT-nam-2021.pdf
17 63/2021-TT-BTC Thông tư số 63/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 quy định lập, quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; thẩm định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế; điều tra các vụ việc cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh. Bộ Tài chính 29-07-2021 +TT-63_2021_TT_BTC.pdf
18 60/2021-TT-BTC Thông tư số 60/2021/TT-BTC ngày 21/7/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điều của Thông tư 38/2014/TT-BTC quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá Bộ Tài chính 21-07-2021 +TT-60_2021_TT-BTC.pdf
19 65/2021-TT-BTC Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công Bộ Tài chính 29-07-2021 +65_2021_TT-BTC.pdf
20 55/2021/TT-BTC Thông tư 55/TT-BTC ngày 22/7/2021 hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại Bộ Tài chính 22-07-2021 +55-2021-TTBTC.pdf