Hệ thống văn bản

STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu nội dung Cơ quan ban hành Ngày ban hành Download
1 51/2023/TT-BTC Thông tư 51_2023_TT_BTC ngày 17/7/2023 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026 Bộ Tài chính 17-07-2023 +51_2023_TT_BTC-HD-xay-dung-Du-toan-2024-va-KH-3-nam-2023-2026.pdf
2 29/2023/TT-BTC Thông tư 29-2023/TT-BTC ngày 17/5/2023 Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 225/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 26/12/2012 của Bộ tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và truyền thông hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015. Bộ Tài chính 17-06-2023 +29-2023-BTC.pdf
3 28/2023/TT-BTC Thông tư 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. Bộ Tài chính 12-05-2023 +28-20230-BTC.pdf
4 27/2023/TT-BTC Thông tư 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 quy dịnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng. Bộ Tài chính 12052023 +27-2023-BTC.pdf
5 24/2023/NĐ-CP Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 15/5/2023 quy định mức lương cư sở đối với cán bộ, công chức và lực lược vũ trang Chính phủ 15-05-2023 +24_2023_ND-CP_14052023-signed.pdf
6 06/2023/TT-BTC Thông tư số 06_2023_TT_BTC ngày 31/1/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/TT-BTC ngày 30/3/2018 của bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và Quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức. Bộ Tài chính 31-01-2023 +06_2023_TT_BTC.pdf
7 11/2023/TT-BTC Thông tư 11/2023/TT-BTC ngày 09/2/2023 của BTC hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bộ Tài chính 09-02-2023 +1931954611thong-tu-so-11-2023-tt-btc.pdf
8 04/2023/TT-BTC Thông tư 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Bộ Tài chính 19-01-2023 +04-2024_TT-BTc.pdf
9 01?2023_TT-BTC Thông tư 01/2023/TT-BTC ngày 04/01/2023 của Bộ Tài chính Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tịch số 145/2014/TT-BTC-BTTTT ngày 03/10/2014 của Bộ tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất. Bộ Tài chính 04-01-2023 +01_2023-TT_BTC.pdf
10 03/2023/TT-BTC Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính Thông tư Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Bộ Tài chính 10-01-2023 +03_2023_TT-BTC.pdf
11 68/2022/TT-BTC Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 Bộ Tài chính 11-11-2022 +68_2022_TTBTC-sua-doi-bo-dung-TT-58_2016.pdf
12 35-KL/TW Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở Khác 05-05-2022 +KL-so-35_KL_TW.pdf
13 48/2022/TT-BTC Thông tư 48/2022/TT-BTC ngày 03/8/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Tài chính 03-08-2022 +48_2022_TT-BTC.pdf
14 47/2022/TT-BTC Thông tư 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025. Bộ Tài chính 29-07-2022 +47-2022-TT-BTC.pdf
15 33/2022/TT-BTC Thông tư 33/2022/TT-BTC ngày 9/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫ việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước Bộ Tài chính 09-06-2022 +33_2022_TT_BTc.pdf
16 36/2022/TT-BTC Thông tư 36/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận. Bộ Tài chính 16-06-2022 +36_2022_TT_BTC.pdf
17 37/2022/TT-BTC Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22/6/2022 của Bộ Tài chính sử đổi, bổ sung khoản 9 và mẫu số 1 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí Bộ Tài chính 22-06-2022 +37_2022_TT-BTC.pdf
18 18/2022/QĐ-UBND Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn Ủy ban tỉnh Bắc Kạn 27-05-2022 +18-QD_STC-ve-CN-va-NV-cua-STC.pdf
19 86/QĐ-STC Quyết định số 86/QĐ-STC Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Sở Tài chính Khác 13-06-2022 +86_QD_STC-ve-CN-Nhiem-vu-cua-STC.pdf
20 73/QĐ-STC Công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài chính Bắc Kạn Khác 17-05-2022 +73_QD_STC-1.pdf