Download Biểu Mẫu

LĨNH VỰC

STT Tiêu đề Nội dung Lĩnh vực File đính kèm
1 5. Thông báo thay đổi thông tin mã số đơn vị có QHNS (Mẫu số_06-TT185)) Mau so 06 theo thong tu 185 +Mau-so-06-theo-thong-tu-185.doc
2 4. Mẫu Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư (Mau_so_04_TT185) Mau_so_04-MSNS-BTC +Mau_so_04-MSNS-BTC.doc
3 3. Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có QHNS ( Mẫu 03_TT 185) (Dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án) Mau_so_03-MSNS-BTC +Mau_so_03-MSNS-BTC.doc
4 2. Tờ khai đăng ký mã số Đơn vị có QHNS (Mẫu_02_TT185) (Dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư) Mau_so_02-MSNS-BTC Kỹ thuật phần mềm +Mau_so_02-MSNS-BTC.doc
5 1. Tờ khai đăng ký mã số Đơn vị có QHNS_ Đơn vị dự toán (mẫu số 01_TT185) Mẫu số 01-MSNS-BTC   Công nghệ thông tin +Mẫu-số-01-MSNS-BTC-1.doc