Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22/6/2022 của Bộ Tài chính sử đổi, bổ sung khoản 9 và mẫu số 1 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí

Thuộc tính văn bản

  • 37/2022/TT-BTC

  • Quy phạm pháp luật

  • Trung ương

  • Thông tư

  • Bộ Tài chính

  • Quản lý ngân sách

  • 22-06-2022

  • 22-06-2022

  • Có hiệu lực

Mô tả văn bản

chi tiết theo file đính kèm

File đính kèm