Thông tư số 06_2023_TT_BTC ngày 31/1/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/TT-BTC ngày 30/3/2018 của bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và Quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức.

Thuộc tính văn bản

  • 06/2023/TT-BTC

  • Quy phạm pháp luật

  • Trung ương

  • Thông tư

  • Bộ Tài chính

  • Quản lý ngân sách

  • 31-01-2023

  • 20-03-2023

  • Có hiệu lực

Mô tả văn bản

chi tiết theo file đính kèm

File đính kèm