Thông tư 48/2022/TT-BTC ngày 03/8/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thuộc tính văn bản

  • 48/2022/TT-BTC

  • Quy phạm pháp luật

  • Trung ương

  • Thông tư

  • Bộ Tài chính

  • Quản lý ngân sách

  • 03-08-2022

  • 17-09-2022

  • Có hiệu lực

Mô tả văn bản

chi tiết theo file đính kèm

File đính kèm