Thông tư 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025.

Thuộc tính văn bản

  • 47/2022/TT-BTC

  • Quy phạm pháp luật

  • Trung ương

  • Thông tư liên tịch

  • Bộ Tài chính

  • Quản lý ngân sách

  • 29-07-2022

  • 12-09-2022

  • Có hiệu lực

Mô tả văn bản

chi tiết theo file đính kèm:

File đính kèm