Thông tư 36/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận.

Thuộc tính văn bản

  • 36/2022/TT-BTC

  • Quy phạm pháp luật

  • Trung ương

  • Thông tư

  • Bộ Tài chính

  • Quản lý ngân sách

  • 16-06-2022

  • 16-06-2022

  • Có hiệu lực

Mô tả văn bản

chi tiết theo file đính kèm

File đính kèm