Thông tư 01/2023/TT-BTC ngày 04/01/2023 của Bộ Tài chính Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tịch số 145/2014/TT-BTC-BTTTT ngày 03/10/2014 của Bộ tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

Thuộc tính văn bản

  • 01?2023_TT-BTC

  • Quy phạm pháp luật

  • Trung ương

  • Thông tư liên tịch

  • Bộ Tài chính

  • Quản lý ngân sách

  • 04-01-2023

  • 20-02-2023

  • Có hiệu lực

Mô tả văn bản

chi tiết theo file đính kèm:

 

File đính kèm