Quyết định số 86/QĐ-STC Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Sở Tài chính

Thuộc tính văn bản

  • 86/QĐ-STC

  • Quy phạm pháp luật

  • Địa phương

  • Quyết định

  • Khác

  • Văn phòng

  • 13-06-2022

  • Có hiệu lực

Mô tả văn bản

chi tiết theo file đính kèm: