Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn

Thuộc tính văn bản

  • 18/2022/QĐ-UBND

  • Quy phạm pháp luật

  • Địa phương

  • Quyết định

  • Ủy ban tỉnh Bắc Kạn

  • Quản lý ngân sách

  • 27-05-2022

  • 27-05-2022

  • Có hiệu lực

Mô tả văn bản

chi tiết theo file đính kèm: