Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở

Thuộc tính văn bản

  • 35-KL/TW

  • Văn bản hành chính

  • Trung ương

  • Khác

  • Khác

  • Văn phòng

  • 05-05-2022

  • 05-05-2022

  • Có hiệu lực

Mô tả văn bản

chi tiết theo file đính kèm

File đính kèm