Đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Đến nay, Sở Tài chính đã dự thảo xong Tờ trình, dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, mức đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, mức đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh http://backan.gov.vn và cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính http://sotaichinhbackan.gov.vn.

          Để đảm bảo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tính pháp lý và chất lượng văn bản trước khi trình UBND tỉnh. Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) truy cập vào địa chỉ nêu trên tải dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định để nghiên cứu tham gia ý kiến. Văn bản góp ý gửi về Sở Tài chính trước ngày 20/5/2022, đồng thời gửi bằng file điện tử theo địa chỉ vanctn.tc@backan.gov.vn.

Chi tiết theo file đính kèm:

DMCA.com Protection Status