Đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Đến nay, Sở Tài chính đã soạn thảo xong dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Để đảm bảo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tính pháp lý và chất lượng của văn bản trước khi trình UBND tỉnh, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định (có dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định gửi kèm). Ý kiến tham gia (bằng văn bản) gửi về Sở Tài chính trước ngày 20/5/2022.

File đính kèm:

DMCA.com Protection Status