Đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Sở Tài chính đã soạn thảo xong dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và Ban Quản lý dự án thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý.

Để đảm bảo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tính pháp lý và chất lượng của văn bản trước khi trình UBND tỉnh, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh (có dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định gửi kèm). Ý kiến góp ý (bằng văn bản) gửi về Sở Tài chính trước ngày 18/5/2023.

Với nội dung nêu trên, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp thực hiện./.

Tài liệu, hs gửi kèm:

DMCA.com Protection Status