Đề nghị góp ý với dự thảo Quyết định về việc ban hành quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ của chủ đầu tư, sở, phòng, ban thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của UBND cấp tỉnh, cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định 398/QĐ-UBND ngày  11/3/2022 của UBND tỉnh về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2022. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính là cơ quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Quyết định về việc ban hành quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ của chủ đầu tư, sở, phòng, ban thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của UBND cấp tỉnh, cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đến nay, Sở Tài chính đã soạn thảo xong dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định thời gian gửi báo cáo quyết toán theo niên độ của chủ đầu tư, sở, phòng, ban thuộc cấp tỉnh, cấp huyện đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của cấp tỉnh, cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Để đảm bảo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tính pháp lý và chất lượng của văn bản trước khi trình UBND tỉnh, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định (có dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định gửi kèm). Ý kiến tham gia (bằng văn bản) gửi về Sở Tài chính trước ngày 30/4/2022.

Với nội dung nêu trên, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp thực hiện./.

BTV

Sở Tài chính

DMCA.com Protection Status