Đề nghị góp ý đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết.

Hiện nay, Sở Tài chính đã xây dựng xong hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh theo chỉ đạo. Để đảm bảo việc xây dựng Nghị quyết theo đúng trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật và có cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết trước khi gửi cơ quan chức năng thẩm định, báo cáo UBND tỉnh để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa X xem xét, ban hành (họp vào tháng 7/2023), Sở Tài chính đề nghị các đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết nêu trên. Văn bản góp ý gửi về Sở Tài chính trước ngày 10/6/2023 để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết.

Tài liệu gửi kèm:

DMCA.com Protection Status