Đề nghị góp ý cho hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hiện nay, Sở Tài chính đã xây dựng hoàn thành hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Để đảm bảo thực hiện theo đúng trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật và có cơ sở tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết trước khi gửi cơ quan chức năng thẩm định, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết nêu trên. Văn bản góp ý đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết gửi về Sở Tài chính trước ngày 05/6/2022.

Chi tiết theo file gửi kèm:

DMCA.com Protection Status