Danh mục thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực Giá - Công sản
1 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư
2 Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp thuộc thẩm quyền
3 Thẩm định phương án giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính
4 Quyết định tiêu hủy tài sản công
5 Quyết định thanh lý tài sản công
6 Quyết định bán tài sản công
7 Quyết định điều chuyển tài sản công
8 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
9 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước
10 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
11 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập dự án đầu tư
12 Mua hóa đơn lẻ
13 Mua quyển hóa đơn
14 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án
15 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc
16 Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
17 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công
18 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội
19 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết
20 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê
Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách
21 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
Lĩnh vực Tài chính - Đầu tư
Không tìm thấy dữ liệu.