Danh bạ điện thoại nội bộ Sở Tài chính

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤ HIỆN NAYSỐ ĐIỆN THOẠI
 CƠ QUAN
ILÃNH ĐẠO SỞ
1HOÀNG THỊ HẰNGGIÁM ĐỐC 3.871.069
2NGUYỄN VĂN SƠNP. GIÁM ĐỐC 3.871.034
3NÔNG THỊ HIỀNP. GIÁM ĐỐC 3.812.262
    
IIVĂN PHÒNG
1HÀ SỸ DŨNGCHÁNH VĂN PHÒNG    3.810.365
2NGUYỄN THỊ MAI LONGCHUYÊN VIÊN    3.870.540
3 PHẠM VĂN TỚI CHUYÊN VIÊN CHÍNH    3.870.540
4LƯU THỊ OANHTHANH TRA VIÊN    3.871.242
5 HOÀNG THỊ T. THANH  VĂN THƯ     3.871.051
6 TRẦN VĂN THÌN  LÁI XE CƠ QUAN     3.872.614
7 LÝ VĂN TOÁN  LÁI XE CƠ QUAN     3.872.614
8 PHẠM THỊ THANH  NHÂN VIÊN TẠP VỤ     3.870.540
9LA XUÂN THẮNGNHÂN VIÊN BẢO VỆ    3.872.614
10NÔNG LÂM DUYNHÂN VIÊN BẢO VỆ    3.872.614
IIIP. QUẢN LÝ NS
1ĐINH THỊ NGUYỆT ANH TRƯỞNG PHÒNG     3.811.272
2CAO THỊ QUỲNH HOAPHÓ TRƯỞNG PHÒNG    3.871.343
3 HOÀNG MẠNH LINH  CHUYÊN VIÊN      3.871.343
4 NGUYỄN HỒNG NGỌC  CHUYÊN VIÊN      3.871.343
5CHU THỊ LAN PHƯƠNGCHUYÊN VIÊN    3.871.343
6VŨ THỊ LAN ANHCHUYÊN VIÊN     3.870.645
IVP. TCHCSN
1PHẠM THỊ CHUYÊN TRƯỞNG PHÒNG3.811.212
2HỨA VĂN CHƯƠNGCHUYÊN VIÊN    3.870.645
3VŨ TUẤN ANHCHUYÊN VIÊN CHÍNH    3.870.645
4DƯƠNG THỊ MAI LOANCHUYÊN VIÊN    3.870.645
5LÊ THỊ MINH HẠNHCHUYÊN VIÊN    3.870.645
6NGUYỄN T. BÍCH NGỌCCHUYÊN VIÊN    3.871.587
7TRẦN HỒNG LINHCHUYÊN VIÊN     3.871.343
VP. ĐẦU TƯ
1NGUYỄN THỊ DUNGPHÓ TRƯỞNG PHÒNG    3.871.587
2HOÀNG THỊ TƯƠICHUYÊN VIÊN    3.871.343
3PHAN VĂN NHƠNCHUYÊN VIÊN    3.871.587
    
VITHANH TRA 
1NÔNG BẢO TRUNG CHÁNH THANH TRA    3.810.559
2 ĐẶNG THỊ THUPHÓ CHÁNH THANH TRA    3.871.242
3HOÀNG VĂN KHƠITHANH TRA VIÊN    3.871.242
4NÔNG VĂN LỰCTHANH TRA VIÊN    3.871.242
5NGUYỄN VĂN DÂNTHANH TRA VIÊN CHÍNH    3.871.242
VIIP.QLCS-GIÁ CẢ-TCDN
1NGUYỄN QUANG MINHPHÓ TRƯỞNG PHÒNG    3.500.207
2NGUYỄN THUỲ DUNGCHUYÊN VIÊN    3.871.548
3TRẦN THỊ LÝCHUYÊN VIÊN    3.871.033
4QUÁCH TÚ QUYÊNCHUYÊN VIÊN    3.871.033
5CHU THỊ DUNGCHUYÊN VIÊN    3.871.548
6NGUYỄN THẾ ANHCHUYÊN VIÊN    3.871.033
7CÙ THỊ NGỌC VÂNCHUYÊN VIÊN    3.871.033
IXP.TC-KH THỊ XÃ
1 TRƯỞNG PHÒNG     3.870.341
2PHÒNG CHUYÊN MÔN     3.870.010
XP.TC-KH B.THÔNG
1 TRƯỞNG PHÒNG     3.850.043
2PHÒNG CHUYÊN MÔN     3.850.152
XIP.TC-KH CHỢ MỚI
1 TRƯỞNG PHÒNG     3.864.090
2PHÓ TRƯỞNG PHÒNG     3.864.275
XIIP.TC-KH NGÂN SƠN
1 TRƯỞNG PHÒNG     3.874.116
2P.TRƯỞNG PHÒNG     3.874.122
XIIIP.TC-KH CHỢ ĐỒN
1TRƯỞNG PHÒNG     3.882.157
2PHÒNG CHUYÊN MÔN     3.882.337
XIVP.TC-KH PÁC NẶM
1 TRƯỞNG PHÒNG     3.893.302
2P.TRƯỞNG PHÒNG     3.509.979
XVP.TC-KH NA RÌ
1 TRƯỞNG PHÒNG     3.884.305
2P.TRƯỞNG PHÒNG  
XVIP.TC-KH BA BỂ
1 TRƯỞNG PHÒNG     3.876.621
2PHÒNG CHUYÊN MÔN     3.876.251