Công khai ngân sách tỉnh Bắc Kạn

NĂM BÁO CÁO

STT TÊN BÁO CÁO NĂM BÁO CÁO BIỂU MẪU SỐ QĐ/ VĂN BẢN CÔNG BỐ NGÀY CÔNG BỐ ĐƯỜNG DẪN TOÀN VĂN

I

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Không có dữ liệu.

II

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHÊ DUYỆT

1 Công khai Dự toán NSNN năm 2024 được HĐND phê duyệt 2023 Biểu 46-58 2393/QĐ-UBND 12-01-2024 + bieu-259-1.xlsx
+ cong-khai-du-toan-ngan-sach-259-1.pdf
+ bieu-259.pdf
2 Công khai dự toán NSNN năm 2023 được HĐND phê duyệt 2023 Biểu 46-58 2459/QĐ-UBND 05-01-2023 + QD-2459.pdf
+ QD-2459-bieu.pdf

III

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN

1 Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán NSĐP năm 2023 2023 Biểu 59-61 05/BC-STC 12-01-2024 + 05_BC-STC-Bao-cao-thuyet-minh-thuc-hien-Du-toan-NSDP-nam-2023.pdf
+ Bieu-cong-khai-thuc-hien-DT-nam-2023.xls
2 Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSĐP quý III năm 2023 2023 Biểu 59-61 196/BC-STC 13-10-2023 + 196_BC_STC-Thuyet-minh-cong-khai-quy-III-2023.pdf
+ Bieu-cong-khai-thuc-hien-DT-quy-III-nam-2023.xls
3 Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSĐP quý II năm 2023 2023 Biểu 59-61 137/BC-STC 17-07-2023 + 2023.Thuyet-minh-cong-khai-quy-2-nam-2023.pdf
+ 2023.Thuyet-minh-cong-khai-quy-2-nam-2023.docx
+ Bieu-cong-khai-thuc-hien-DT-quy-II-nam-2023.xls
4 Công khai tình hình thực hiện Dự toán NSĐP quý I năm 2023 2023 Biểu 59-61 64/BC-STC 14-04-2023 + 2023.Thuyet-minh-cong-khai-quy-1-nam-2023.pdf
+ Bieu-cong-khai-thuc-hien-DT-quy-I-nam-2023.pdf

IV

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHÊ CHUẨN

Không có dữ liệu.

V

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÔNG KHAI

Không có dữ liệu.