Công khai ngân sách tỉnh Bắc Kạn

NĂM BÁO CÁO

STT TÊN BÁO CÁO NĂM BÁO CÁO BIỂU MẪU SỐ QĐ/ VĂN BẢN CÔNG BỐ NGÀY CÔNG BỐ ĐƯỜNG DẪN TOÀN VĂN

I

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Không có dữ liệu.

II

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHÊ DUYỆT

1 Công khai dự toán NSĐP tỉnh Bắc Kạn năm 2022 2022 Biểu 2532/QĐ-UBND 31-12-2021 + bieu-290.xlsx
+ 253224.12.2021_10h43p24_signed.pdf
+ phe-duyet-cong-khai-du-toan-290.docx

III

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN

1 Công khai tình hình thực hiện dự toán Quý II năm 2022 2022 Biểu 59,60,61 113/BC-STC 17-07-2022 + Bieu-mau-cong-khai-quy-II-nam-2022-3.xls
+ 113_BC_STC.pdf
2 Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 2022 804/BC-STC 05-05-2022 + 804_2022-Cong-khai-du-toan-2022-tinh-Bac-Kan.pdf
3 Công khai tình hình thực hiện dự toán Quý I năm 2022 2022 Biểu mẫu 51/BC-STC 18-04-2022 + Bieu-CK-DT-Quy-I-nam-2022.xls

IV

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHÊ CHUẨN

Không có dữ liệu.

V

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÔNG KHAI

Không có dữ liệu.