Công khai ngân sách tỉnh Bắc Kạn

NĂM BÁO CÁO

STT TÊN BÁO CÁO NĂM BÁO CÁO BIỂU MẪU SỐ QĐ/ VĂN BẢN CÔNG BỐ NGÀY CÔNG BỐ ĐƯỜNG DẪN TOÀN VĂN

I

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Không có dữ liệu.

II

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHÊ DUYỆT

Không có dữ liệu.

III

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN

1 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2024 2024 Biểu 59-61 38/BC-STC 11-04-2024 + 2024.Thuyet-minh-cong-khai-quy-1-nam-2024.pdf
+ Bieu-cong-khai-thuc-hien-DT-quy-I-nam-2024.xls

IV

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHÊ CHUẨN

Không có dữ liệu.

V

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÔNG KHAI

Không có dữ liệu.