Cơ cấu tổ chức

(Cập nhật ngày 24/04/2023)

I. Ban Giám đốc:

1. Bà Hoàng Thị Hằng – Giám đốc Sở

2. Bà Nông Thị Hiền – Phó Giám đốc

3. Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Giám đốc

4. Đinh Quang Hưng – Phó Giám đốc

II. Các phòng chuyên môn: gồm 6 phòng chuyên môn

1. Văn phòng sở:

            Hà Sỹ Dũng – Chánh Văn phòng

            Nguyễn Thị Mai Long – Phó Chánh Văn phòng

2. Phòng Quản lý ngân sách:

            Đinh Thị Nguyệt Anh – Trường phòng

           Cao Thị Quỳnh Hoa – Phó Trưởng phòng

3. Phòng Tài chính – Hành chính sự nghiệp:

            Phạm Thị Chuyên –  Trưởng phòng

            Hứa Văn Chương – Phó Trưởng phòng

4. Phòng Đầu tư:

            Nguyễn Thị Dung – Trưởng phòng 

          Phan Văn Nhơn – Phó Trưởng phòng 

5. Phòng Tài chính Doanh nghiệp – Giá, Công sản:

          Chưa kiện toàn – Trưởng phòng

          Nguyễn Quang Minh – Phó Trưởng phòng

          Nguyễn Thùy Dung – Phó Trưởng phòng

6. Thanh Tra Sở:

         Nông Bảo Trung – Chánh Thanh tra 

         Đặng Thị Thu – Phó Chánh Thanh tra