Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý Tài chính – Ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Ngày 15/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Long Hải đã ký Quyết định ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính – ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021.

Thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2021, Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021; Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2021, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý Tài chính – Ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn với mục tiêu thực hiện hiện tốt nhiệm vụ Thu – Chi ngân sách nhà nước, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA, quản lý sử dụng tài sản công và các nguồn lực tự nhiên một cách có hiệu quả, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong thu, chi NSNN….

Ảnh: Sở Tài chính tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2021

Để thực hiện tốt những mục tiêu đã đề ra, UBND Tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai quyết liệt các nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2021; đẩy mạnh phối hợp, kết nối, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị để đạt kết quả cao hơn trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động tham mưu cho UBND Tỉnh các văn bản về quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ năm 2021 theo quy định. Cụ thể, trong lĩnh vực Thu ngân sách nhà nước năm 2021, ngành Thuế cần tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ cho người nộp thuế và chính sách pháp luật thuế, thường xuyên phân tích, dự báo những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình thu NSNN trên địa bàn, xác định rõ khoản thu, địa bàn tiềm năng, chủ động tham mưu cho UBND các cấp về các giải pháp chống thất thu. Đối với công tác quản lý, điều hành ngân sách năm 2021, cần phải tham mưu, điều hành chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương. Chỉ lập đề nghị bổ sung kinh phí đối với những nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, cấp bách phát sinh trên tinh thần tiết kiệm nhất và phù hợp với khả năng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021.

Sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm ngân sách 2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm báo cáo toàn bộ nội dung thực hiện theo chương trình hành động năm 2021 gửi về UBND Tỉnh (qua Sở Tài chính tổng hợp) để xem xét, đánh giá kết quả thực hiện chương trình của các địa phương, đơn vị.\

BTV

Trần Hồng Linh

DMCA.com Protection Status