Kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá X

Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 20/7/2022, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ chín để xem xét, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Chủ tọa kỳ họp có các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thu...

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
148/2022/TT-BTC03-08-2022Thông tư 48/2022/TT-BTC ngày 03/8/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.


48_2022_TT-BTC.pdf
247/2022/TT-BTC29-07-2022Thông tư 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025.


47-2022-TT-BTC.pdf
333/2022/TT-BTC09-06-2022Thông tư 33/2022/TT-BTC ngày 9/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫ việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước


33_2022_TT_BTc.pdf
436/2022/TT-BTC16-06-2022Thông tư 36/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận.


36_2022_TT_BTC.pdf
537/2022/TT-BTC22-06-2022Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22/6/2022 của Bộ Tài chính sử đổi, bổ sung khoản 9 và mẫu số 1 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí


37_2022_TT-BTC.pdf
618/2022/QĐ-UBND27-05-2022Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn


18-QD_STC-ve-CN-va-NV-cua-STC.pdf
786/QĐ-STC13-06-2022Quyết định số 86/QĐ-STC Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Sở Tài chính


86_QD_STC-ve-CN-Nhiem-vu-cua-STC.pdf
873/QĐ-STC17-05-2022Công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài chính Bắc Kạn


73_QD_STC-1.pdf
902/2022/NQ-HĐND27-04-2022Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025


02_NQ_2022.pdf
10107/2021/TT-BTC03-12-2021Thông tư 107/2021/TT-BTC ngày 03/12/2021 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện


107-2021-TT-BTC.pdf

THÔNG BÁO

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH - HƯỚNG DẪN

GÓP Ý - LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO

LINK LIÊN KẾT

PHẦN MỀM ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

TẢI BIỂU MẪU

5. Thông báo thay đổi thông tin mã số đơn vị có QHNS (Mẫu số_06-TT185))


+Mau-so-06-theo-thong-tu-185.doc

4. Mẫu Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư (Mau_so_04_TT185)


+Mau_so_04-MSNS-BTC.doc

3. Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có QHNS ( Mẫu 03_TT 185) (Dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án)


+Mau_so_03-MSNS-BTC.doc

2. Tờ khai đăng ký mã số Đơn vị có QHNS (Mẫu_02_TT185) (Dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư)


+Mau_so_02-MSNS-BTC.doc

1. Tờ khai đăng ký mã số Đơn vị có QHNS_ Đơn vị dự toán (mẫu số 01_TT185)


+Mẫu-số-01-MSNS-BTC-1.doc